OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH
PRZETARG
Łosice, 03.11.2011r.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Łosicach ul. Czarkowskiego 2
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Pod nazwą:
Remont pralni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach
1) Termin wykonania robót: do 22 grudnia 2011r.
2) Termin składnia ofert upływa dnia 10 listopada 2011r. o godz. 10 listopada 2011r.o godz.12.00
- miejsce składania ofert: Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łosicach 08-200 Łosice, ul. Krasickiego 1 sekretariat.
3) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 10 dni.
4) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót nastąpi przed upływem terminu związania z ofertą.
6) Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości robót.
8) Przedmiar i opis robót oraz formularz OFERTA i wzór Umowy dostępny w sekretariacie Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łosicach ul. Krasickiego 1.
Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:
1. Mirosław Korzycki-dyrektor 83 359 06 87
2. Wiesław Szymczuk-kierownik gospodarczy 83 357 27 45
Mirosław Korzycki


OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH
08-200 Łosice
ul. Krasickiego 1
woj. mazowieckie
tel. 83-359-06-87
fax: 83-359-06-87
e-mail: oszwlosice@interia.pl

Copyright 2011 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH & INTERIA.PL